WorldCard
Produkty
 
ultra
mac
mac
 
  WorldCard
HOME  PL    EN    D    CZ
 
 
Licence Mac
Cena: 1490.95 CZK
tel. 58 741 74 74
e-mail:
info@penpower.cz
angličtina nebo polský software
 
 
 
   
   
   
   
 
 

[ Licence ]

Penpower Technology Ltd.

Licenční smlouva pro uživatele softwaru

 

Uživatel obdrží licenci, dále jen Smlouva, na legální používání softwaru, dále jen Software, kterou vydala Penpower Technology Ltd, dále jen Penpower. Pokud nesouhlasíte s podmínkami této Smlouvy, neinstalujte, nekopírujte nebo nepoužívejte tento Software. Pokud Software používáte znamená to, že souhlasíte s podmínkami této Smlouvy.

  

1. Duševní vlastnictví

 Všechna práva spjatá s duševním vlastnictvím tohoto Softwaru, společně se všemi informacemi, dokumenty a balením Softwaru jsou majetkem firmy Penpower. Všechna práva jsou chráněna platnými právními předpisy.

 

2. Licence uživatele

 Získáváte oprávnění používat tento Software na 1 (jednom) počítači. Software nemůžete používat na jiných zařízeních, pouze na tomto jednom počítači.

  

3. Oprávnění ke kopírování

 Vlastníkem Softwaru a všech souvisejících medií je firma Penpower. Uživatel má licenci k 1 (jedné) kopii Softwaru pro vlastní použití. Pořizování dalších kopií je přísně zakázáno.

 Uživatel nemůže prodávat, pronajímat, demontovat, provádět technické změny, kopírovat, překládat, přizpůsobovat nebo využívat Software nebo získávat zdrojový kód Softwaru jiným způsobem. Nemůže používat Software pro jiné účely, než pro které má licenci v rámci této Smlouvy.

 

 4. Obchodní uživatelé

 Pokud potřebujete nainstalovat nebo používat Software na více než 1 (jednom) počítači, kontaktujte prosím firmu Penpower nebo našeho obchodního zástupce v Polsku, firmu PARTNER  www.penpower.pl, která Vám pomůže se zakoupením další licence.

 

  5. Odpovědnost

 Souhlasíte s uhrazením firmě Penpower všech ušlých zisků, nákladů, dluhů, plateb nebo dalších výdajů (včetně nákladů za právní služby), které vyplývají z porušení Smlouvy. Dále se zavazujete uhradit firmě Penpower výše uvedené ztráty.

 

6. Omezení záruky

 Účinnost tohoto Softwaru je úzce závislá na provozním prostředí a interakci softwaru a hardwaru. Software je zveřejněn a testován Penpower, ale Penpower nemůže provádět testy různých kombinací softwarového a hardwarového připojení. Proto Penpower nemůže slíbit nebo zaručit, že během instalace nebo práce Softwaru nehrozí žádné riziko ztráty nebo poškození jakéhokoliv druhu informací.

 Při používání Softwaru si musíte být vědomí všech rizik. Penpower Vám zajistí servisní podporu Softwaru v nejvyšším možném rozsahu povoleném zákonem. Nicméně, Penpower nezaručuje, že Software a informace obsažené v balení neobsahují žádné chyby. Penpower nenese zodpovědnost za škody, přerušení podnikání, ztrátu dat nebo informací libovolného druhu, obchodního či jiného, nároky nebo náklady či následné, nepřímé, náhodné škody nebo za ušlý zisk nebo ztrátu úspor vyplývajících a/anebo souvisejících s používáním Software r trhuje, že sisní podporu syanebo za škody způsobené možnými chybami v Softwaru.

 

 7. Omezení odpovědnosti a poškození

 Výhradní a souhrná odpovědnost společnosti Penpower vyplývající z této Smlouvy bude omezena na kupní cenu původně zaplacenou za Software, pokud k platbě došlo.

  Společnost Penpower neručí za případné ztráty, a to navzdory skutečnosti, že si je Penpower vědom možnosti těchto ztrát.

 

 8. Zákaz sublicencování

 Je zakázáno udělit licenci pro Software, přiznaný na základě této Smlouvy, nebo udělit sublicenci jiné osobě.

 

 9. Jurisdikce

 S ohledem na veškeré spory vzniklé na základě této Smlouvy, Penpower a Vy souhlasíte s tím, že jurisdikcí bude soud první instance v místě sídla společnosti Penpower.

 

 10. Ostatní

 V případě, že některá ustanovení této smlouvy budou právně prohlášena za neplatná, jejich neplatnost nemá vliv na zbývající ustanovení Smlouvy nebo právní vymahatelnost těchto podmínek.

V případě, že Software nemůže být používán za normálních podmínek, vzhledem k jakémukoliv poškození médií (CD/DVD), na kterých je Software dodáván, vymění média Penpower zdarma.

 


     

 

Digitize business cards in secondsScan, recognize, and save contact information directly turn business cards into accurate digital format in a few seconds. 

Support multiple languages
Recognize business cards in 20 different languages: English, French, Japanese, Korean, German, Italian, Dutch, Swedish, Norwegian, Danish, Finnish, Russian, Polish, Turkish, Hungarian, Greek, Traditional Chinese, Simplified Chinese, Spanish(in Spain & Mexico) and Portuguese(in Portugal & Brazil)

   
 

Manage business cards efficiently
Complete set of management functions provided for editing of information, assigning multiple categories and also adding of individual information and photos.

Search by keyword
Quickly and efficiently find your contacts with "Text Search" and "Advanced Search" functions.

       

Sending e-mail
Send e-mail by single contact or a category group.

Direct link to website and internet map Clicking on the address or website in card information fields will link to the map and contact`s website directly.

       

Data exchange
Export/import contacts to/from Address Book, Microsoft Entourage; and export to vCard,Text, HTML, image file format or import from vCard, WorldCard File.

 
WorldCard Software

worldcard mac  

WorldCard Mac software

 

 

[ Systémové požadavky ]

Mac OS X version 10.4 nebo lepší
‧ 256MB of RAM
‧ 200MB
volného místa na pevném disku
Intel based Macintosh
‧ USB 2.0 Port PARTNER All Rights Reserved.